Saunika auto hifi
INFO&PORADENSTVO 0905/568 500
OBJEDNÁVKY 0911/568 500
Neprihlásený zákazník | Prihlásiť sa | Registrácia

Prihlásenie zákazníka

Login
Heslo

Otváracia doba v období 22.12.2023 - 2.1.2024.
Prajeme všetkým našim zákazníkom príjemné a spokojné prežitie Vianočných sviatkov ...viac

Parkovanie inak...
Rozmery automobilov sa zväčšujú, veľkosti parkovacích miest naopak zmenšujú. Zadná ...viac

Nová prevádzka v Trenčíne
Dobrá správa pre všetkých Trenčanov ale aj zákazníkov z okolia. Od 29.5.2017 otvoríme ...viac

Reklamačný poriadok

1.0. Na všetok sortiment tovaru poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:.
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,.
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe, .
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

1.1.Predávajúci zodpovedá za škody tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bez zbytočných prieťahov si uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záruka sa poskytuje v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

1.2.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu e-shopu na internetovej stránke predávajúceho. Takýto poriadok je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

1.3.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý si zakúpil u predávajúceho a ktorý vykazuje závady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

1.4.Kupujúci je povinný urobiť obhliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky zo závad zistených po tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto závady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

1.5.Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom a (dokladom o zaplatení pokiaľ tento slúži ako záručný list).Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyplní reklamačný list na uplatnenie reklamácie.V reklamačnom liste je kupujúci povinný uviesť presné údaje o druhu a rozsahu závady a tiež ako sa závada prejavuje počas prevádzky výrobku.Všetky záručné opravy sú bezplatné.Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho alebo v prevádzke predávajúceho (záručný servis). Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.saunika.sk alebo sa môže informovať na telefónnom čísle 0905568500 ako aj e-mailom na adrese saunika@saunika.sk.
Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

1.6. Spôsob výberu doručenia tovaru si zvolí kupujúci. Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar zaslaný na dobierku. Za začiatok reklamačného konania je považovaný deň prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim t.j.deň uplatnenia reklamácie

1.7.Predávajúci pošle kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť závady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

1.8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúcim je reklamácia vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

1.9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.10.Predávajúci si vyhradzuje právo po dohode s kupujúcim nahradiť reklamovaný tovar za obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami a vlastnosťami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. .

1.11.Zákonný nárok na reklamáciu zaniká:
-neinformovaním predávajúceho o zjavných chybách pri prevzatí tovaru,
-uplynutím záručnej doby tovaru,
-mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
-používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
-neodborným zaobchádzaním, neodbornou inštaláciou tovaru, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
-poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
-poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
-poškodením tovaru náhodnou skazou,
-neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

1.12.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonnej lehote a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov a informovať kupujúceho o vybavení reklamácie mailom, resp. písomne:
-odovzdaním opraveného tovaru,
-výmenou tovaru,
-vrátením kúpnej ceny tovaru,
-vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
-odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1.13.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

1.14.V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

1.15. V prípade viac-krát opakovanej závady ( myslí sa rovnakej závady, rovnakého druhu) má kupujúci nárok na výmenu tovaru za nový respektíve na vrátenie plnej kúpnej ceny.Tento nárok si môže kupujúci uplatniť po 3-krát sa opakujúcej tej iste poruche.V tom prípade predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočných odkladov.

1.16 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Saunika spol. s.r.o. je [Slovenská obchodná inšpekcia / Úrad pre reguláciu sieťových odvetví / Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb] alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Tvorba eshopov & web stránok by AM
0 4
Sledujte nás aj na
Auto hifi e-shop
Potrebujete poradiť?
0905 568 500
SAUNIKA spol. s r.o.
Zlatovská 1783
911 05 Trenčín

objednávky: 0911/568 500